ABG full form in tamil

ABG full form in tamil – ABG என்பதன் தமிழ் விரிவாக்கம்

ABG இன் முழு வடிவம் என்ன

What is the full form of ABG
ABG: Arterial Blood Gas

ஏபிஜி: தமனி இரத்த வாயு

ஏபிஜி என்பது தமனி இரத்த வாயுவைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு தமனியின் இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் மற்றும் அமிலத்தன்மை (pH) ஆகியவற்றின் அளவை அளவிட செய்யப்படும் ஒரு சோதனையைக் குறிக்கிறது. இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜனை நகர்த்துவதிலும், இரத்தத்தில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை அகற்றுவதிலும் உங்கள் நுரையீரல் எவ்வளவு திறமையானது என்பதை இந்த சோதனை சரிபார்க்கிறது. இரத்தம் நுரையீரல் வழியாகச் செல்லும்போது, நுரையீரலில் உள்ள காற்றில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் இரத்தத்திற்கும், இரத்தத்தில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நுரையீரலுக்கும் நகர்கிறது.

இந்த சோதனையில், ஒரு தமனி உடல் திசுக்களுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு இரத்தம் எடுக்கப்படுகிறது. இது பின்வரும் தகவலை உங்களுக்கு வழங்குகிறது அல்லது அது அளவிடுகிறது:

ஆக்ஸிஜனின் பகுதியளவு அழுத்தம் (PaO2): இது தமனி இரத்தத்தில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனின் அழுத்தம் ஆகும். ஆக்ஸிஜனின் அழுத்தம் நுரையீரலில் இருந்து ஆக்ஸிஜன் எவ்வளவு திறமையாக இரத்தத்தில் நகர்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

pH: இது இரத்தத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் (H+)/pH அளவீடு ஆகும். pH 7 க்கும் குறைவாக அமிலக் கரைசலைக் குறிக்கிறது மற்றும் 7 க்கு மேல் கார / காரக் கரைசலைக் குறிக்கிறது. பொதுவாக, தமனி இரத்த pH 7.38 முதல் 7.42 வரை இருக்கும். எனவே, இது இயற்கையில் சற்று அடிப்படையானது.

பைகார்பனேட் (HCO3): இது ஒரு இரசாயன (தாங்கல்) ஆகும், இது இரத்தத்தின் pH ஐ பராமரிக்க உதவுகிறது. இது இரத்தம் மிகவும் அமிலமாகவோ அல்லது மிகவும் காரமாகவோ மாறுவதைத் தடுக்கிறது.

ஆக்ஸிஜன் உள்ளடக்கம் (O2CT) மற்றும் ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டல் (O2Sat) மதிப்புகள்: O2 உள்ளடக்க மதிப்பு என்பது இரத்தத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜனின் அளவை அளவிடுவதாகும். இரத்த சிவப்பணுக்களில் உள்ள மொத்த ஹீமோகுளோபினில் எவ்வளவு ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டு செல்கிறது என்பதை ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டல் மதிப்பு கூறுகிறது.

பொதுவாக, ஏபிஜி சோதனையின் சாதாரண மதிப்புகள் பின்வருமாறு:
  • pH = 7.38 – 7.42
  • பைகார்பனேட்: 22 – 28 mEq / L
  • ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தம்: 75 – 100 மிமீ HG
  • கார்பன் டை ஆக்சைடின் பகுதி அழுத்தம்: 38 – 42 மிமீ Hg
  • ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டல்: 94 – 100 சதவீதம்
See also  PWD Full Form in tamil -PWD என்பதன் தமிழ் விரிவாக்கம