ஆனால் சமீபத்திய ஆண் குழந்தை பெயர்களின் பட்டியலை உலாவுவதற்கு முன், உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்

  • உங்கள் குடும்பப்பெயருடன் ஆண் குழந்தையின் பெயர் எப்படி ஒலிக்கிறது?
  • குழந்தையின் பெயரின் சுருக்கப்பட்ட பதிப்பை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா?
  • இந்த பெயரில் உங்கள் குழந்தையை வயது வந்தவராக கற்பனை செய்ய முடியுமா?
  • உங்கள் குழந்தையின் பெயரை நீங்கள் இருவரும் விரும்புகிறீர்களா?

பிறகு நீங்கள் செல்வது நல்லது!

200+ ஆண் குழந்தை பெயர்கள்-Meanings

Baby Boy Name Meaning
Aadi Adornment, Beginning, Perfect, Most important, Ornament, Unequalled, First
Aarav peaceful
Aarnav Ocean, Air, Sun, Wave, Stream, Sea
Aarush First Ray of the Sun, Calm, Red, Brilliant, Another name for the Sun
Aayush Long lived, One with long life, Duration of life
Abdul Knowledge
Abeer Fragrance, Strong, Auspicious redpowder traditionally applied during the festival of holi
Abhimanyu Self-respect, Passionate, Heroic
Abhiramnew Lovely, delightful
Aditya The sun
Advaith Unique, Another name for Brahma and Vishnu, Non duality
Advay Unique, One, United, With no duplicate
Advik Unique
Agastya Name of a sage, One who humbles even the mountain
Akshay Eternal, Immortal, Indestructible
Amol Priceless, Precious, Valuable
Anay Sacred wood apple tree, Time, Creeper, A vine, The Jasmine creeper
Anirudh Boundless, Unstoppable, Victorious, Unopposed
Anmol Priceless, Invaluable, precious
Ansh Portion, Day
Arin Full of Joy, Mountain strength, Ireland, Peace, Sunray
Arjun Fair, Open minded, Pure, Brilliant, A pandava Prince, Bright
Arnav Ocean, Air, Sun, Wave, Stream, Sea
Aryan Of the Aryan race, Ancient, Warrior, Speedy, Another name for Indra, Kind, Benevolent
Atharv Lord Ganesh
Avi The Sun and air
Ayaan Someone who is religiously inclined, Gift of God
Ayush Age, Man, Long lived, One with long life, Duration of life
Ayushman Blessed with long life
Azaan Call for the prayer
Azad Free, Independent
Brijesh God of land of Brij, lord krishna
Bachittar A person with wondrous merits
Bahadurjit The victory of the brave
Bakhshi Gift; Present
Balendra Lord Krishna
Balhaar Surrounded by strength
Baljiwan Life with strength
Balvan Strong Person
Balveer Immense Strength or Powerful
Banjeet Victory of the forest
Chaitanya Cognizance
Chakradev Lord Vishnu
Chakradhar Lord Vishnu or One who carries chakra
Champak flower
Chanakya bright
Chandran moon
Chandresh Moon leader
Charan feet
Chatresh Lord Shiva,
Chatura Clever or Smart
Daksh Capable, Son of Lord Brahma, Fire, Gold, Talented, Excellent, Vigorous talented
Darsh Sight, Handsome, Lord Krishna, When the Moon just becomes visible
Dev God, King, light, heavenly, Cloud
Devansh Part of God, Eternal part of God, Demigod
Dhruv Pole star, Immovable, Eternal, Firm, Steady
Dakshesh Victory of the forest
Dalbir Propriety Of A King
Darpan mirror
Ekansh Whole
Ekalinga Lord Shiva
Ekapad Lord Shiva
Ekavir Bravest of the brave
Ekaraj Emperor
Ekbal prosperity
Farhan Glad, Joyful, Happy
Falan Fruitful
Faqid One who Knows Law and Divinity
Faraj Cure, remedy; improvement
Faras mount, a horse used for riding
Fitan Intelligence
Fariq lieutenant general
Faris knight
Fiyaz Artistic
Frado first
Gautam Lord Buddha, Remover of darkness, Full of life, One of the seven rishis, One who enlightens
Gagan Sky or Heaven
Gaurang Fair or Husband of Gauri (Parvati)
Girik Lord Shiva, Heart of the gods
Girindra Lord of the mountains or Lord Shiva
Girish lord of the Mountains
Gopal cowherd
Gaurav Honor or Pride or Respect or Prestige
Gunbir Virtuous and brave
Guneet Virtuous
Harsh Joy, Excitement, Happiness
Harshil Joyful, Kings of the hills, Kind hearted a sweet, Delighted
Hredhaan One with Great Heart
Hardik From the heart
Harish Lord Shiva or Lord Krishna
Hritik From the heart
Hitesh one who thinks well of everyone
Hemang One with shining body
Isaac Protector, Safeguard
Ishaan Lord Shiva, The Sun, Vishnu, Agni and Surya, Ruler, Generous, Causing prosperity
Imaran exalted nation
Indrajit conqueror of Indra
Ikbal Fortunate; Blessed; Prosperity; Wealthiness
Ishwar The lord; ruler
Jainew Conqueror, Victory, The Sun, Conquest, Victorious
Jason He that cures
Jagdish Lord of the universe
Jagat World
Jatin The Auspicious One
Jai Victorious
Jairaj Victorious ruler
Jeet Conquered
Kabir Indian saint in 1440, Great, Famoussufi saint, Noble
Kalpit Imagined, Creative, Appropriate, Exact, Invented
Karan Talented, Intelligent, Ear, Document, Another name for brahman or the supreme spirit
Kiaan Grace of God, Ancient or distant
Krish Shortform of Lord Krishna, compassionate, harvest
Krishna One of the most popular gods, the eighth and most important avatar or incarnation of Vishnu
Laksh Aim, Target, Goal
Lakshay Aim, Target, Goal
Lucky fortunate
Lakshit Targets
Lohit Red or Made of Copper
Laban White
Manan Celebrate, persuade
Mohammed Arab prophet and founder of Islam
Madhav Descendant of Madhu
Mitesh One with few desires
Maanas Mind
Manbir Brave from heart
Maanav Youth
Manthan Reflection through study
Nachiket The spirit that gives the unquenchable thirst for the unknown, fire, that which is unperceived
Naksh Moon
Nakul Mongoose
Neel Blue
Nakul most handsome in the lineage
Naveen Beautiful, pleasant, always new
Nihal joyous, or successful
Nitesh heartbeat of earth
Om A mystic syllable, considered the most sacred mantra in Hinduism and Tibetan Buddhism
Ojas Body strength
Omkaar Sound of the sacred syllable or Religious word OM
Onkar The purest one
Onveer brave
Orinder Pine Tree
Parth Son of “mother earth”
Pranav Praise, salutation
Praneel A name of Lord Shiva
Pranit Leader, pioneer, whom other follows
Pratyush Dawn, sun
Qabil Acceptor
Qadim ancient
Qarin constant companion
Qasim one who distributes
Rachit Prepared, Written
Raghav Descendant of Raghu
Ranbir The brave warrior
Ranveer Hero of the battle
Rayaan Fragrant herb, Atmosphere, galaxy, gates of Heaven
Rehaannew Scented
Reyansh Ray of light
Rishi Sage
Rohan Ascending, Blossom, Another name for Vishnu, rising
Ronith Embellishment, charming
Rudranew One of the names of Shiva, storm
Rushil Charming
Ryan Descendent of the king
Sai A dagger with two sharp prongs curving outward from the hilt, originating in Okinawa and sometimes used in pairs in martial arts
Saksham Competent
Samaksh Presence
Samar War, battle
Samarth Adequate
Samesh Lord of equality
Sarthak Meaningful
Sathviknew Calm, Virtuous
Shaurya Bravery
Shivansh A Portion Of Lord Shiv
Siddharth One who has accomplished a goal
Tejas Sharp, Lustre, Brilliance
Tanay son
Tanish Ambition
Tarak star, protector
Teerth Holy place
Tanveer Brave and strong in body
Udant Correct Message
Udarsh Brimming
Utkarsh Advancement
Umang Happiness or Enthusiastic
Upkaar Favour
Vedant Vedic method of self realization, Knower of the Vedas, theology
Veer Heroic, powerful
Viaannew Full of life, Lively.
Vihaan Dawn, morning
Viraj Resplendent
Vivaan Full of life
Wahab servant of the all-giver
Wazir Minister
Warinder Lord of oceans
Warjas ancestary
Wriddhish Lord Ganesha
Wridesh blessed
Yash Glory, reputation
Yug Historic period, era
Yatin Devoted; ascetic
Yuvraj Prince or heir apparent
Yagnesh Sacrifice
Yatan Devotee
Zayan Beautifier
Zaid to prosper
Zayyan beautifier
Zashil Enthusiastic
Zehaan Super Abundance