ஏலம்மா ஏலா song Lyrics and Video

வாடி என் ராஜா குமாரி வாடி என் ராஜா குமாரி வாடி என் ராஜா குமாரி ராஜா குமாரி ராஜா குமாரி உன் நினைவு உச்சந்தலகுல்லா ஓடுதாடா ஏலம்மா ஏலா ஆடுதடா ஏலம்மா ஏலா பாடுதடா ஏலம்மா ஏலா என் பொழப்பு…

Continue reading