பாடல் – வம்புலா தும்புலா
படம் – சர்பட்டா பரம்பரை
இசை – சந்தோஷ் நாராயணன்
பாடகர்கள் – கானா முத்து, இசைவாணி, சந்தோஷ் நாராயணன், கானா தரணி
பாடல் – கபிலன்
ஆதரவு குரல்கள்: டீ, விக்டர், பிரணவ் முனிராஜ்