கிராம்பின் நன்மைகள்

கிராம்பு ஒரு வகையான மரம். இந்த மரத்தின் பூக்கள் மலர்ந்த மொட்டு பண்டைய காலங்களில் இருந்து மருத்துவ ரீதியாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கிராம்பு பயன்படுத்துவது இந்தியாவில் மிக பரவலாக உள்ளது. இதன் அறிவியல் பெயர் சைஜியம் அரோமேட்டிக்கம். ஒன்பது வருடங்களுக்கு ஒருமுறை…

Continue reading