கர்ப்ப அறிகுறிகள்

மாதவிடாய் வருவதற்கு முன்பே கருவுறுதல் நிகழ்கிறது. இந்த உள்வைப்பு நடக்கும் தருணத்தில் நீங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்கள். கருவுற்ற சில நாட்கள் அல்லது வாரங்கள் இருக்கும் போது மாதவிடாய் தேதிக்கு முன்பே, கர்ப்பம் குறித்த அறிகுறிகளை உடல் எதிர்கொள்ள தொடங்குகிறது. கருவுற்ற முதல்…

Continue reading