விடுமுறை விண்ணப்பம் எப்படி எழுதுவது

விடுமுறை விண்ணப்பம்   அனுப்புநர் மு. வி. நளன் 7ஆம் வகுப்பு “சி” பிரிவு அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி திருப்பத்தூர்   பெறுநர் வகுப்பு ஆசிரியர் 7ஆம் வகுப்பு “சி” பிரிவு அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி திருப்பத்தூர்   மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர்…

Continue reading