செவ்வாய் தோஷம் என்றால் என்ன- முழு விளக்கம்

செவ்வாய் தோஷம் சில அடக்கப்பட்ட மற்றும் தவறான உண்மைகளால் பல திருமணங்களை தாமதப்படுத்துகிறது. செவ்வாய் தோஷம் இருப்பதாக ஜோதிடரால் கணிக்கப்படும் ஜாதகம் மற்றும் அப்படிப்பட்ட பையனையோ பெண்ணையோ நீங்கள் திருமணம் செய்ய நேர்ந்தால் அதன் உண்மையான பலன்களைப் பற்றி சில நிகழ்வுகளை…

Continue reading