அம்மா பாடல்சக்ரா (தமிழ்) | விஷால் | யுவன் சங்கர் ராஜா | ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் | சின்மாயி