நா பிறழ் சொற்கள் தமிழில் நாக்கு (Tongue)ட்விஸ்டர்

சரியாகச் சொல்ல கடினமாக இருக்கும் ஒரு வாக்கியம் அல்லது தொடர் சொற்களை தமிழில் நா பிறழ் சொற்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. குழந்தைகள் நாக்கு ட்விஸ்டர்களை விரும்புகிறார்கள் மற்றும் தொடர்ச்சியாக பல முறை வேகமாகச் சொல்ல முயற்சிக்குமாறு தங்கள் நண்பர்களுக்கு சவால் விடுகிறார்கள்….

Continue reading