Thiruvasagam lyrics in tamil

திருவாசகம் பாடல் வரிகள்

Thiruvasagam lyrics in tamil – திருவாசகம் என்றால் திருக்குறளின் அடிப்படை உரைநடையை அமைந்த திருப்பாவையோடு இணைந்த பாடல் அல்லது நிராகரித்தல் உரைநடையை அளித்த பாடல் எனப்படுகின்றது. திருவாசகத்தின் பாடல்கள் பல்வேறு கவியாரங்கள் மற்றும் பகுதிகள் பொருளாகின்றன. இவை முழுவதும் அருமையான கவிதைகள் மற்றும் பாடல்களாகும்.

திருவாசகம் பாடல்களின் வரிகள் அகராதியில் இருக்கின்றன. நீங்கள் எந்த பாடலின் வரிகளை கேட்கின்றீர்களா?

திருவாசகம் பாடல் வரிகள் pdf download

திருச்சிற்றம்பலம் – Thiruvasagam lyrics in tamil

நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி வாழ்க (5)

வேகம் கெடுத்துஆண்ட வேந்தன் அடி வெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க (10)

ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி (15)

ஆராத இன்பம் அருளும் மலைபோற்றி
சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன்தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். (20)

கண் நுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கழல் இறைஞ்சி
விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கொளியாய்,
எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்றறியேன் (25)

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள் (30)

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்
மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனவோங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே (35)

See also  சந்திராஷ்டம நாட்கள் மற்றும் நேரம் 2024 | Chandrashtama Days 2024

வெய்யாய், தணியாய், இயமான னாம்விமலா
பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே (40)

ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அனைத்து உலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய், சேயாய், நணியானே
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே (45)

கறந்த பால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன்ஊறி நின்று
பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய், விண்ணோர்கள் ஏத்த
மறைந்திருந்தாய், எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை (50)

மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி
புறம்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை
மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய, (55)

விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்குக்
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலம் தன்மேல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் (60)

தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரானே
பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப் (65)

பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே (70)

அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் இல்லையுமாய்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம்கருத்தின் (75)

நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியனே
காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
தோற்றச் சுடர் ஒளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் (80)

மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனை உள்
ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்ப
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்றென்று (85)

போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டழிக்க வல்லானே
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே
தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே (90)

See also  list of 108 divya desam in tamil

அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று
சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்
சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து. (95)

திருச்சிற்றம்பலம்!!!

தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி… எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி! போற்றி!!!

திருவாசகம் பாடல்கள் – தமிழ் இலக்கியத்தின் அமுத சுரபி

திருவாசகம், தமிழ் இலக்கியத்தின் மணிமகுடமாக விளங்கும் சைவ சமய நூலாகும். இந்நூலை இயற்றியவர் மாணிக்கவாசகர் என அழைக்கப்படும் சமயக் குரவர். இந்நூல் 12 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 336 பாடல்களைக் கொண்டுள்ளது.

திருவாசகம், சிவபெருமானின் மீதான பக்தி, ஞானம், அன்பு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் பாடல்களின் தொகுப்பாகும். இப்பாடல்கள், எளிமையான தமிழ் மொழியில், இசை நிறைந்த சொற்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

திருவாசகத்தின் சில முக்கிய பாடல்கள் பின்வருமாறு:

 • சிவபுராணம்: திருவாசகத்தின் முதல் பகுதியான சிவபுராணம், சிவபெருமானின் பெருமைகளை விளக்குகிறது.
 • திருக்கோவற: இறைவனின் பல்வேறு அம்சங்களை விளக்கும் பாடல்களைக் கொண்டது.
 • உன்மைக் கடவுள்: உண்மையான கடவுள் யார் என்பதை விளக்கும் பாடல்கள் அடங்கும்.
 • கண்டம்: சிவபெருமானின் அடியார்களின் நிலைகளை விளக்கும் பாடல்கள்.
 • நீங்காதான் பதிகம்: இறைவனின் பிரிவால் ஏற்படும் துயரத்தை வெளிப்படுத்தும் பாடல்கள்.
 • திருச்சிற்றம்பலம்: இறைவனின் திருவருளைப் பெற வேண்டும் என்ற ஆவலை வெளிப்படுத்தும் பாடல்கள்.

திருவாசகம் பாடல்கள், தமிழ் இலக்கியத்தில் மட்டுமல்லாமல், சைவ சமயத்திலும் பெரும் செல்வாக்குப் பெற்றவை. இப்பாடல்கள், இன்றும் பலரால் பக்தியுடன் ஓதப்பட்டு வருகின்றன.

திருவாசகம் பாடல்களின் சிறப்புகள்

 • எளிமையான தமிழ் மொழி
 • இசை நிறைந்த சொற்கள்
 • பக்தி, ஞானம், அன்பு ஆகிய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் பாடல்கள்
 • சைவ சமயத்தின் கொள்கைகளை விளக்கும் பாடல்கள்
 • இன்றும் பலரால் பக்தியுடன் ஓதப்பட்டு வரும் பாடல்கள்

திருவாசகம் பாடல்களைப் படிப்பதன் பயன்கள்

 • மன அமைதி கிடைக்கும்
 • இறைவனின் மீதான பக்தி அதிகரிக்கும்
 • ஞானம் பெற உதவும்
 • நல்ல வாழ்க்கை வாழ வழிகாட்டும்

முடிவுரை

திருவாசகம் பாடல்கள், தமிழ் இலக்கியத்தின் மதிப்புமிக்க சொத்து. இப்பாடல்களைப் படிப்பதன் மூலம், நாம் மன அமைதியையும், ஞானத்தையும், இறைவனின் அருளையும் பெறலாம்.