பெண் குழந்தை பெயர்கள்-Meanings

பெண் குழந்தைக்கான சரியான இந்தியப் பெயரைக் கண்டறிய உங்களுக்கு உதவுவதற்காக, இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான பெண் குழந்தைகளின் பெயர்களைக் கொண்ட பட்டியலை நாங்கள் தயார் செய்துள்ளோம். அதைப் பாருங்கள்! அந்த அழகான சிறிய பாதங்கள், பெரிய ரோஜா கன்னங்கள் மற்றும் இடையில்…

Continue reading