தமிழ் ஜி.கே கேள்விகள்

பொது அறிவு கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

1.சோனி நிறுவனம் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தது? பதில்: சோனி ஜப்பான் நாட்டிலிருந்து வருகிறது. 2. பறவைகள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு அழைக்கப்படுகிறது? பதில்: பறவையியல் 3. ப்ரோக்கன் விங் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார்? பதில்: சரோஜினி நாயுடு 4. உலகின்…

தமிழ் ஜி.கே கேள்விகள்

1) தமிழ் நாட்டில் அ.இ.அ.தி.மு.க. முதன்முதலில் ஆட்சிக்கு வந்த ஆண்டு A.    1972 B.    1977 C.    1982 D.    1984 Answer : B 2) எந்தப் பிரிவின் கீழ் நிதி நெருக்கடி பிரகடனப்படுத்தப்படுகிறது?…