மனையடி சாஸ்திரம் தமிழ்

மனையடி சாஸ்திரம் மனையடி சாஸ்திரம் வாஸ்துவின் ஒரு பகுதி. இது நமக்குச் சொல்வது என்னவென்றால், வீட்டின் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம், வீட்டில் வசிப்பவர்களின் நல்ல ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் பொது நல்வாழ்வை உறுதி செய்யும். மனையடி சாஸ்திரம் ஒரு நிலத்தின்…

Continue reading