நீ இந்த உலகை
நேசிக்கும் முன்பே
தான் உலகமாய்
நேசித்தவள்
உன் தாய் …amma kavithi tamil